ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com

Taukanna is Instant Articles About Life | Gossips | Health and technology Sinhala

ලොව ලස්සනම කාන්තාව මෙන්න ෆාතිමා කුල්සම්


දන්නවද දැනට ලොව ලස්සනම කාන්තාව ලෙස කිරුළු දරා සිටින්නේ ෆාතිමා කුල්සම් සොහාර් ගෝදාබරී නම් වූ කාන්තාව. ඇය කලක් රාජකීය කුමාරිය වූ අතර දැන් සෞදි අරාබි රාජ්යෝයේ නීත්යාවනුකූල රැජිනයි. 1986 ඔක්තෝබර් 22 දින උපත ලද ෆාතිමා අරාබි පුරවැසියකු වුවත් ඇය උපත ලබා තිබෙන්නෙ ඉන්දියාවෙ චෙන්නායි වල. ඉස්ලාමීය ලෝකයේ ඉහළම හා උගත්ම කාන්තාව ලෙසටද නම් දරන්නෙ ෆාතිමා කුල්සම්.

ලොව ලස්සනම කාන්තාව ෆාතිමා කුල්සම් ගැන දැන ගන්න ඔබත් මෙය නරඹන්න. දැනුමින් පරිපූර්ණ පිරිසක් බිහි කිරීමට තවත් අයෙක් දැනුවත් කරන්න මෙය Share කරන්න

ලොව ලස්සනම කාන්තාව මෙන්න ෆාතිමා කුල්සම් ලොව ලස්සනම කාන්තාව මෙන්න ෆාතිමා කුල්සම්

ලොව ලස්සනම කාන්තාව මෙන්න ෆාතිමා කුල්සම් ලොව ලස්සනම කාන්තාව මෙන්න ෆාතිමා කුල්සම්


The Author

TeamFront

A blog scientist by the mind and a passionate blogger by heart ❤️. Fountainhead of Taukanna (Award winning blog), speaker at various international forums. Life motto: Live while you can! Teach & inspire while you could & Smile while you have the teeth.
ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com © 2017
error: Content is protected !!