ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com

Taukanna is Instant Articles About Life | Gossips | Health and technology Sinhala

Tag: කන්‍යාපටලය

යූවතියකගේ පවිත්‍රත්වය සූදු පිරුවට සීමා කිරීම ?

බාහිර පරිසරය කොතෙක් දුරට වෙනස් වූවත් ආකල්පමය වෙනස්වීම් එතරම් ශීඝ්‍රයෙන් සිදු නොවිය හැකිය. යූවතියකගේ පවිත්‍රත්වය කියන සූදු පිරුවටය නවීන සමාජය තුළ ඔබින්නේද නැද්ද යන කාරණාව අපට විග්‍රහ කළ හැක්කේ ආකල්ප වෙනස සහ නොවෙනස අතර දොලනය වන මාතෘකාවක් වශයෙනි. ජීව විද්‍යාත්මකව කතා කළ හැකි කන්‍යාභාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය නවීන සමාජය තුළ ගරු කරන පූද්ගලයන් ගරු නොකරන පූද්ගලයන් […]

ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com © 2017
error: Content is protected !!