ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com

Taukanna is Instant Articles About Life | Gossips | Health and technology Sinhala

Tag: කාන්තාව

ලොව ලස්සනම කාන්තාව මෙන්න ෆාතිමා කුල්සම්

ලොව ලස්සනම කාන්තාව මෙන්න ෆාතිමා කුල්සම්

දන්නවද දැනට ලොව ලස්සනම කාන්තාව ලෙස කිරුළු දරා සිටින්නේ ෆාතිමා කුල්සම් සොහාර් ගෝදාබරී නම් වූ කාන්තාව. ඇය කලක් රාජකීය කුමාරිය වූ අතර දැන් සෞදි අරාබි රාජ්යෝයේ නීත්යාවනුකූල රැජිනයි. 1986 ඔක්තෝබර් 22 දින උපත ලද ෆාතිමා අරාබි පුරවැසියකු වුවත් ඇය උපත ලබා තිබෙන්නෙ ඉන්දියාවෙ චෙන්නායි වල. ඉස්ලාමීය ලෝකයේ ඉහළම හා උගත්ම කාන්තාව ලෙසටද නම් දරන්නෙ ෆාතිමා […]

ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com © 2017
error: Content is protected !!