ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com

Taukanna is Instant Articles About Life | Gossips | Health and technology Sinhala

Tag: ගැහැණු

ගැහැණු ළමයෙක් වයසින් අඩු පිරිමි ළමයෙක් සමඟින් හාද විය යුත්තේ ඇයි?

ගැහැණු ළමයෙක් වයසින් අඩු පිරිමි ළමයෙක් සමගින්

ඇයි ගැහැණු ළමයෙක්, ඇයට වඩා වයසින් අඩු පිරිමි ළමයෙක් සමඟින් හාද විය යුත්තේ? හිතන්න ඔබේ පෙම්වතා, ඔබට වඩා ඛෙහෙවින් වයසින් වැඩිමහළු, හොඳින් ස්ථාවර වුණු, හොඳ රැකියාවක් කරන, වැඩ රාජකාරි රැසකට මැදි වුණ අයෙක් කියල. එවිට ඔහු බොහෝ වේලාවට අන්ක එක දීම සිදු කරන්නේ ඔහුගේ රැකියාවට.. ඇයි ගැහැණු ළමයෙක්, ඇයට වඩා වයසින් අඩු පිරිමි ළමයෙක් සමඟින් […]

ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com © 2017
error: Content is protected !!