ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com

Taukanna is Instant Articles About Life | Gossips | Health and technology Sinhala

Tag: බඩගිනිවිම

නිතර බඩගිනි වීමට හේතුවෙන කරුණු 5ක්

නිතර බඩගිනි වීමට හේතුවෙන කරුණු 5ක් මෙන්න

නිතර බඩගිනි වීමට හේතුවෙන කරුණු 5ක් මෙන්න දිගු වෙලාවක් ආහාරයන් නොගෙන සිටීම නිසා හෝ වැඩි වශයෙන් ශාරීරිකව මහන්සි වීම නිසාවෙන් බඩගිනි වීම සාමාන්‍ය ස්වභාවික තත්වයක්. නමුත් ආහාරයන් අනුභව කරත් සුළු වෙලාවකින් පසුව නැවතත් දිගින් දිගටම බඩගිනි වෙනවානම් ඔබ වඩාත් වැඩි වශයෙන් ආහාර පරිභෝජනය කිරීමට පුරුදු වෙනවා. ඒ හේතුවෙන් ශරීරය අධික ලෙස තරභාරු වීම වැනි අහිතකර […]

ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com © 2017
error: Content is protected !!