ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com

Taukanna is Instant Articles About Life | Gossips | Health and technology Sinhala

Tag: Messenger Bots

Messenger තියෙන්නේ chat කරන්න විතරද ? | Messenger Bot

Messenger තියෙන්නේ chat කරන්න විතරද Messenger Bot

Messenger කියන්නේ අද වනවිට smartphone භාවිත කරන අයගෙන් හැමෝම වගේ භාවිත කරන app එකක්. ගොඩක් අය Messenger භාවිත කරන්නෙ තමන්ගෙ Facebook මිතුරන් සමග chat කරන්න. නමුත් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Messenger වලින් තවත් වැඩ රාශියක් කරගන්න පුළුවන් Messenger Bots ගැන …. Messenger Bot එකක් කියන්නෙත් web apps, mobile apps වගේ තවත් එක් පරිගණක වැඩසටහන් […]

ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com © 2017
error: Content is protected !!